Caffe’Lindo Detergent special pentru curățarea mașinilor de cafea – produs certificat NSF-900grame

6.99 

Categorii:

Descriere produs

Detergent special pentru curățarea mașinilor de cafea – produs- certificate NSF-

Conține: Identificare. Conc. %. Clasificare 1272/2008 (CLP). CARBONAT DE SODIU CAS. 497-19-8 20 – 40 Iritarea ochilor 2 H319 CE. 207-838-8 INDICE. – Nr. reg. 01-2119485498-19 PERCARBONATAT DE SODIU CAS. 15630-89-4 10 – 20 Ox. Liq. 3 H272, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318 CE. – INDEX. – Nr. de înregistrare 01-2119457268-30-xxxx METASILICAT DE SODIU PENTAHIDRATAT CAS. 10213-79-3 5 – 10 Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1B H314, STOT SE 3 H335 CE. 229-912-9 INDEX. – Nr. reg. 01-2119449811-37-xxx SĂRURI DE SODIU ALE ACIDULUI ALCHILBENZENSOLFONIC CAS. – 0 – 5 Dăunează ochilor. 1 H318, iritație cutanată 2 H315, cronică acvatică 3 H412

Caută un produs

Pentru o experiență completă recomandăm utilizarea website-ului nostru pe desktop (laptop sau calculator)